Es tracta d’un ajut econòmic per facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació. L’import de l’ajut és de 15.120 euros per persona sol·licitant i la sol·licitud d’aquest ajut es pot fer fins al 20 de setembre a les 15h i només per Internet.

Des del servei de creació i consolidació d’empreses de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes oferim unes franjes d’atenció presencial al públic destinades exclusivament a donar suport en la tramitació d’aquest ajut. Per a rebre aquest suport és obligatori concertar una cita trucant al 972358260. IMPORTANT: A la cita és imprescindible aportar la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud i que s’indica més avall.

Els requisits per rebre l’ajut són:

 • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
 • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
 • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
 • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
 • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

El formulari de sol·licitud es pot descarregar aquí.

I el lloc web on cal pujar la sol·licitud és aquí:

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Certificat acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del Programa de Garantia Juvenil, en situació d’inscrit/a beneficiari/ària, actualitzat al dia abans o el mateix dia d’iniciar la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 • Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l’entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l’ajut o bé   una còpia de la llibreta d’estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre document on consti el nom de la persona titular i el número de compte IBAN.
 • Declaració d’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors, en algun municipi de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 • En cas de professionals col·legiats, certificat on consti la data d’alta a la mútua com a sistema alternatiu al RETA dins l’àmbit temporal que estableixi la convocatòria i acreditació conforme en els sis mesos anteriors a aquesta alta no ha estat en aquesta situació d’alta. Aquest certificat s’haurà d’emetre, com a màxim, durant els 15 dies anteriors a la data de presentació de sol·licitud.
 • Les persones sol·licitants que hagin obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Agència Tributària estatal, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti.
 • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33 %, en cas que no s’hagi autoritzat el Departament d’Empresa i Treball per fer la consulta de les dades.

Més informació al 012 o a través del correu electrònic treballautonom.treball@gencat.cat i aquí.