Procés de selecció: 23 places de PEÓ LABORAL FIX per a l’empresa NORA SELVA (Centre treball Blanes):

a.) FUNCIONS (especificades al punt tercer de les bases. Segons les funcions esmentades s’ha de fer el corresponent certificat mèdic):

1. Neteja dels paviments dels carrers, places i camins, amb escombra i l’instrumental facilitat
per l’empresa.
2. Neteja de carrers amb bufadora.
3. Respecte a les escombraries/residu generat en el servei de neteja viària, classificar i recollir
d’acord amb el sistema que correspongui.
4. Pel que fa als residus o escombraries dipositats fora de lloc o al voltant dels contenidors de
recollida de residus, recollir-los i classificar-los, dipositar-los al contenidor corresponent i netejar
l’entorn.
5. Assumir la responsabilitat de l’estat de neteja de la ciutat i del seu manteniment, especialment
de la zona que diàriament li correspongui.
6. Posar als contenidors les bosses de classificació que corresponguin.
7. Buidatge de papereres. Al buidar les papereres adoptar les mesures necessàries per al seu
tractament i classificació, atenent sempre a les indicacions de NORA i dels seus responsables.
8. Neteja viària de barris.
9. Comunicar als superiors qualsevol dificultat o incidència per al normal desenvolupament del
servei.
10. Recollir escombraries domiciliàries, comercials i industrials mitjançant contenidors, fent
servir els comandaments del eleva contenidors i el mecanisme d’accionament de la pala.
Recollida manual d’ escombraries fora dels contenidors. Recollida de cubells, bidons, bosses
d’escombraries dipositades fora dels contenidors, dipositant els residus que trobi en el
contenidor corresponent. En el cas que un contenidor presenti algun problema, ha d’informar
al seu superior jeràrquic. Neteja de les escombraries que cauen a terra en la maniobra de
descàrrega de contenidors. Recollida de cartró.
11. Recollir residus voluminosos d’origen domiciliari i industrial, de forma manual, ordenant la
càrrega per minimitzar el nombre de viatges.. Especificades al punt tercer de les bases. Posar-les i explicar que segons les funcions esmentades s’ha de fer el corresponent certificat mèdic.

b.) REQUISITS ACCÉS:

– Estar en possessió de DNI/PASSAPORT (Comunitaris) / NIE (amb autorització per treballar)
– Ser major de 18 anys i no superar l’edat màxima de jubilació.
– En els 2 últims anys no tenir cap sanció greu de l’empresa NORA S.A.
– No haver estat acomiadat/da per expedient disciplinari o exclusió forçosa de l’empresa NORA S.A.
– Capacitat funcional  per desenvolupar les tasques pròpies de la categoria.
– No trobar-se afectat per cap causa d’incapacitat o incompatibilitat.
– Comprensió lectora i oral del català i del castellà.
– Comprensió escrita i oral d’una de les dues.

c.) INSTÀNCIA I DOCUMENTACIÓ :

El termini per prestar la documentació comença el dia 20/01/2021 i finalitzarà el dia 08/02/2021

La sol.licitud per presentar-se a la convocatòria està disponible a: www.noraselva.cat i s’haurà d’annexar la següent documentació :

– DNI/NIE/PASSAPORT
– Currículum Vitae
– Informe Vida Laboral emès per la TGSS
– Certificat mèdic oficial expedit per un col.legiat conforme es compleix amb la capacitat funcional per cobrir la plaça, d’acord amb les funcions esmentades.

Els aspirants al procés podran aportar i presentar el certificat mèdic exigit en el punt 4.1.e) posteriorment a la presentació de la instància i com a màxim, abans del dia previ a que tingui lloc la prova de coneixement cultural. La presentació de la documentació només serà vàlida mitjançant la web de Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA.

EXEMPLE: Si la prova cultural es realitzés el dia 20/04/2021 a les 9:00 hores, el Certificat mèdic es podria presentar màxim el dia 18/04/2021 a les 23:59 hores mitjançant la web de NORA, SA.


– Relació indexada dels mèrits que es vulguin al.legar i document justificatiu.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, així com les dates, hora i lloc de cada fase del concurs-oposició.
La publicació es farà a la pàgina web de NORA, a l’espai habilitat a tal efecte, així com en qualsevol altre que l’empresa pugui considerar als efectes de publicitat.
La persona disposarà de 3 dies naturals per a presentar al·legacions davant del Tribunal de la convocatòria un cop publicat el llistat. El silenci administratiu serà considerat negatiu.

d.) FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS :

– Prova Psicotècnica (eliminatòria)
– Prova Cultura General (no eliminatòria) . Màxim 20 punts
– Prova Pràctica. Cas pràctic genèric (eliminatori). Màxim 20 punts.
– Prova Pràctica. Cas pràctic específic (eliminatori). Màxim 20 punts.


– Mèrits: Carnets de conduir (B, B+E, C, C+E) . Màxim 3 punts
CAP de conductors . 2 punts
Nivell de català (A2, B1, B2, C1, C2).  Màxim 2,5 punts
Nivell de Formació Reglada . Màxim 2,5 punts. (Veure les titulacions a les bases. Les titulacions en formació reglada no esmentades a les bases, seran puntuades d’acord amb la valoració objectiva del Tribunal).
Experiència en el sector . Màxim 7,5 punts
Experiència a NORA S.A. Màxim 2,5 punts


– Formació amb aprofitament com a requisit previ a la contractació.

Cordialment,

L’equip de Promoció de La Ciutat