Dubtes freqüents de comerç

L’obertura d’un establiment comercial en qualsevol dels dies festius del calendari general que anualment s’aprova per l’ordre corresponent no requereix cap tipus de comunicació a l’Administració. La decisió d’obrir o no depèn del titular de cada establiment. Per aquest motiu l’Administració no disposa de llistats d’establiments que tinguin intenció d’obrir en un determinat festiu dels autoritzats.

Que la seva superfície no sigui superior a 500m², i que distribueixi de manera similar i proporcionada la seva oferta entre la següent gamma d’articles: llibres, diaris i revistes, productes d’alimentació, discos i vídeos, i joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han de romandre oberts al públic un mínim de 18 hores al dia. Tenen l’obligació d’avançar el seu horari de tancament a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

El règim horari aplicable és el de l’activitat principal. Es considera activitat principal aquella que des del punt de vista econòmic és manifestament superior a l’altra activitat, que en tot cas ha de ser complementària. Quan no sigui evident aquesta distinció, l’establiment comercial s’haurà d’ajustar a l’horari general.

La venda de combustibles i carburants i els establiments comercials annexos a les benzineres tenen un tractament diferenciat en matèria d’horaris comercials. Només poden gaudir de la mateixa llibertat d’horaris que la llei atribueix a la venda de combustibles i carburants els establiments annexos que únicament comercialitzin productes complementaris relatius a l’automoció.
Quan els establiments annexos a les benzineres comercialitzin productes diferents als detallats en el paràgraf anterior, s’han de regir pel règim d’horaris que la llei atribueix segons el tipus d’establiment i/o del producte comercialitzat.

Sí, atès que es tracta d’un establiment dedicat essencialment a la prestació de serveis i per tant exclòs de les limitacions en matèria d’horaris comercials.

No el conjunt de l’establiment, però sí de manera separada i evitant l’accessibilitat del públic a la resta de productes, la part destinada a la venda de premsa diària atès que es tracta d’un producte exceptuat i que només interessa comprar el mateix dia que es posa a la venda.