Oferta de treball temporal per als diversos centres de treball de NORA Serveis Mediambientals S.A

 

Constitució d’una borsa de personal del grup professional (D) operaris, de caràcter temporal per a la obertura de necessitats urgents i inajornables per a tots els Centres de treball de l’empresa NORA serveis mediambientals, S.A.

Podeu consultar LES BASES REGULADORES per accedir al procés de selecció de dos llocs de treball:

  • D.3 Operari/a punt net
  • D.4 Peó/na neteja viària/ deixalleria

Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran de procedir segons s’estableix a continuació:

– Presentar sol·licitud per participar en el procés selectiu, complimentant el model d’instància disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Blanes, a l’apartat SELECCIÓ DE PERSONAL NORA 

– Caldrà indicar de forma expressa que la sol·licitud s’efectua per a participar en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de personal del grup professional (D) operaris, per a tots els centres de treball de l’empresa NORA Serveis Mediambientals S.A. i indicar a quin o quins llocs dels següents llocs de treball presenten la seva sol·licituds:

  • D.3 OPERARI/A PUNT NET
  • D.4 PEÓ/NA NETEJA VIÀRIA/ DEIXALLERIA

Serà necessari presentar una sol·licitud per a cada lloc de treball.

-Us informem que no s’accepten Currículums ni altres documents que s’enviïn per qualsevol altre mitjà.

-El termini de presentació de sol·licituds és de 5 DIES NATURALS comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza 18 de juliol de 2023.

-Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació, en el seu cas, de la causa d’exclusió.

-La publicació es farà a la pàgina web de NORA, www.noraselva.cat, a l’espai habilitat a tal efecte.

Us podeu adreçar a:rrhh@blanes.cat com a mitjà de comunicació per al tractament de les incidències tècniques que poguessin sorgir.

Qualsevol dubte o consulta relacionat amb el procés de selecció us podreu adreçar al Consell Comarcal de la Selva