Anunci de correcció d’errades de Bases reguladores per a l’atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira d’Artesania.

Anunci de correcció d’errades en les Bases reguladores per a l’atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira d’Artesania del passeig Pau Casals, l’anunci d’aprovació de les quals es va publicar al BOP de 26 de febrer de 2018, s’hi han detectat dues errades.

 

S’han aprovat les bases de renovació i participació a les Fires d’Artesania 2018.

En aquest document trobareu les bases que regeixen l’atorgament de les parades i, al final de tot, el formulari que cal imprimir i omplir per a fer les sol·licituds per a la temporada 2018 i que cal tramitar a través del Registre d’Entrada de l’Ajuntament a l’AMIC. El termini de sol·licitud és fins al dia 6 d’abril.

Més informació contactant amb Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes, telèfon 972 358 260.

Nota: Sol·licituds Fira d’Artesania 2018 al passeig Pau Casal

El termini de sol·licitud de participació a les Fires artesania 2018 va finalitzar el passat 6 d’abril.

No obstant això, segons s’indica en el punt 10 de les bases que regeixen l’atorgament de les parades:

En cas que no es cobreixi el nombre total de parades, l’Ajuntament podrà atorgar posteriorment les parades vacants, sempre que els sol·licitants reuneixin els requisits exigits en les bases i prèvia presentació de tota la documentació preceptiva. En aquest supòsit, les llicències s’atorgaran atenent a l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Per a la temporada de 2018, el període definitiu de presentació de sol·licituds es tancarà el dia 31 de maig de 2018“.

Més informació contactant amb Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes, telèfono 972 358 260.