Nova línia de finançament de circulant en modalitat de préstec, destinada persones treballadores en règim d’autònoms i microempreses, que degut a la crisis provocada pel Covid19 tinguin necessitats de circulant


A través del PROGRAMA INCORPORA de la Fundació “La Caixa” s’ofereix aquesta ajuda en forma de préstec.

Per a sol·licitar-lo, cal concertar una cita prèvia enviant un correu electrònic a lluiscampderrich@blanes.cat.

I per a tramitar-lo serà necessari aportar la següent informació:

 1. Proposta de sol·licitud realitzada amb l’assessorament de la Fundació Gentis i de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes.
 2. Informe de Necessitats de Circulant signada per la Fundació Gentis i amb el suport de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes.
 3. Documentació per l’entitat bancària:
  • Últim rebut d’autònoms
  • Última declaració de la renda
  • Comprovant del pagament trimestral de mòduls, en cas de tributar per estimació objectiva
  • Impostos trimestrals en cas de tributar per estimació directa
  • Model 303 (Liquidació IVA Trimestral, últimes 4 liquidacions)
  • Model 130 (Liquidació IRPF Trimestral, últimes 4 liquidacions)

CONDICIONS DE LA LÍNIA DE FINANÇAMENT MICROCRÈDIT NEGOCIS FEI-COVID19 CONVENI ENTITATS:

Finalitat: Destinat al finançament de capital circulant

Import: Màxim de 25.000 €

Persones beneficiàries: Persones treballadores en règim d’autònoms i microempreses (fins 9 persones treballadores i facturació anual inferior 2 milions d’euros.

Periodicitat: Mensual

Terminis: Mínim 12 mesos / Màxim 72 mesos

Carència: Possibilitat d’aplicar carència de capital per un termini mínim de 3 mesos i fins un màxim de 12 mesos.

Venciment: Fins a esgotar els fons disponibles

Tipus interès: 3,90% nominal

Comissions: Sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total.

Garanties: Sense garantia real ni condició d’aval, excepte quan es tracti d’una persona jurídica.

Requisits: Informe d’estimació de necessitats de circulant emès per part de l’Entitat corresponent (Fundació Gentis en cooperació amb Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes).

 • Aquest finançament es fa possible gràcies a la garantia proveïda pel COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establerta sota el Pla d’Inversions per a Europa. L’objectiu del FEIE és ajudar el finançament de suport, executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l’accés al finançament.