3798- Peó/na -neteja viària- deixalleria

Característiques

Referència3798- Peó/na -neteja viària- deixalleria
FuncionsNeteja de la via pública. Requeriments generals: Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o bé la d’altres països fora de la Unió Europea amb autorització administrativa de residència i treball (Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social), sense prejudici d’allò establert en lleis especials i en els Tractats Internacionals en els que Espanya en formi part. Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la disposició addicional sisena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat públic. Tenir complerts 18 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupació pública o càrrecs públics per resolució judicial ferma que determini la inaptitud per a formar part de qualsevol procés selectiu. Així mateix, tampoc s’admetrà a cap persona que, havent format part de NORA hagi estat acomiadat bé per motius disciplinaris o falta de superació de període de prova o extinció del contracte de treball (41.3 ET) o per exclusió forçosa en aplicació dels criteris vigents. Tenir capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball que l'incapacitin per aquesta funció. No trobar-se afectats per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria. Qualsevol altre situació de l'aspirant que valorada oportunament pels serveis mèdics corresponents puguin comportar la incapacitat definitiva o temporal del treballador en el moment de la incorporació al lloc de treball. Tenir coneixements de la llengua catalana i/o castellana exigits per la normativa, i d'acord amb el nivells de coneixement de la llengua castellana i catalana.
PoblacióBlanes
VacantsVàries
ExperiènciaValorable
CompetènciesOrganització, treball en equip, adaptabilitat
EstudisSense requisits
IdiomesCatalà/castellà
InformàticaNo requerida
Carnet de conduirNo
Tipus de jornada37,5 hores setmanals
HorariTorn matí, tarda o nit
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte3 mesos aproximadament
SouA concretar amb l'empresa

Inscriu-te aquí

A valid email address is required.

Si vols pots enviar un currículum adaptat a aquesta oferta a:

clubdelafeina@blanes.cat

Recorda d’indicar el número de referència a l’assumpte del correu electrònic.